Vi utviklar Volda!

Gjennom møteplassar, påverknadskraft og dialog har Volda Næringsforum som mål å utvilkle næringslivet i heile Volda og i Volda-området. 

Volda Næringsforum er ein aktiv katalysator for å skape samarbeid og vinn-vinn-situasjonar for og mellom medlemmane våre. For å kunne oppnå dette målet, har vi samarbeidspartnarar både lokalt og regionalt.

Volda Næringsforum er ein kunnskapsorganisasjon. Med innsikt i og god kjennskap til dei lokale tilhøva og strukturane som er viktige for næringslivet, hjelp vi medlemsbedriftene i rett retning. 

Volda Næringsforum har integritet. Vi sikrar at medlemmane blir høyrt i viktige saker.  Vi er opptatt av samfunnsansvar og eit berekraftig Volda-samfunn - no og i framtida.

 
 
I ein hektisk kvardag har vi alle nok med vårt og vårt eige. Utanfor våre eigne veggar, treng vi kompetente ressursar som jobbar for fellesskapen og gode rammevilkår.
— Hege Karete Hamre, SpareBank 1 Regnskapshuset

Kva kan vi gjere for deg?

 

Møteplassar

Vi er eit inkluderande fellesskap der medlemsbedriftene finn og bruker kvarandre gjennom utveksling av erfaringar, idear og produkt. Vi skapar gode føresetnader for medlemmane ved å legge til rette for gode møteplassar, dialog og relasjonsbygging.

 • Frukostmøte for medlemmane - eit høve til å byggje nettverk og knytte nye relasjonar

 • Frukost- og lunsjseminar - møteplassen der du får fagleg relevant påfyll eller blir presentert for kva dei andre medlemsbedriftene driv på med

 • Kunnskap i Vekst (årleg møteplass i samarbeid med ei rekkje andre aktørar i Volda)

 • Voldadagen - eit årleg lavterskel-arrangement i Propellhallen i Volda sentrum der alle bedrifter, lag og organisasjonar får høve til å presentere seg for publikum..

Les meir om kva møteplassar vi har

Rådgjeving

Vi er eit bindeledd mellom medlemmar, samarbeidspartnarar og andre viktige aktørar i og rundt Volda. Dette gir oss ein unik kunnskap om kva som rører seg lokalt og i regionen.

Vi kjenner Volda!

Denne innsikta nyttar vi for å skape verdi for våre medlemmar og samarbeidspartnarar.

 

 

Etablere eller utvikle deg i Volda?

Vil du utvikle bedrifta di, eller etablere noko nytt i Volda? Du kan rådføre deg med Volda Næringsforum om det er noke du lurer på. Vi har også tilgang til nettverk der du kan søkje om støtte frå Innovasjon Noreg og andre støtteordningar.

Vi kjenner også godt til dei lokale tilhøva i Volda. 

 • Vi har oversikt over, eller har kontakt med, grunneigarar i samband med behov for kontor- eller andre lokalitetar

 • Interessert i å samhandle eller samarbeide med andre aktørar i Volda?

Vi ynskjer å hjelpe deg med dette og mykje meir 

Ta kontakt med oss for ein prat

Påverkingskraft

Vi talar di sak i viktige og relevante debattar. Vi har tilgang til forum der vi kan påverke utviklinga til det beste for våre medlemmar - og for di bedrift. Vi er eit legitimt bindeledd mellom medlemmar og relevante aktørar i Volda og i regionen.

Vi jobbar tett med medlemmane gjennom styret i Volda Næringsforum. I tillegg har vi fleire undergrupper sett saman av representantar frå medlemsbedriftene ; Næringspolitisk, Nettverk & Kompetanse, Profil- og Marknad og Reiseliv.

Volda Næringsforum er mellom anna deltakar i følgande fora:

 • Planmøte i Volda kommune (tverrsektorielt forum for drøfting av plan- og byggesaker, mv.)

 • Næringsforeningane på Søre Sunnmøre si felles møteplass (og del av nasjonalt nettverk for næringsforeningar)

 • Ferge- og hurtigbåtforum (Sunnmøre)


Korleis når vi måla?

 
 

 Identifisere. Vi skal gjennom målretta aktivitet ut mot medlemmane og samarbeidspartnarane våre, i tillegg til systematisk informasjonsarbeid, identifisere dei relevante og viktige arbeids- og saksområda vi skal jobbe med.

 

 Prioritere. Deretter skal vi gjennom god dialog med medlemmane våre, g gjennom bruk av informasjon, gjere val og prioritere dei viktige og mest relevante sakene. 

 
 

Gjennomføre: Når vi har valt, skal vi ha fokus på gjennomføring av oppgåvene, slik at vi framstår som eit aktivt og handlekraftig forum. Vi skal også snakke høgt om dei gode tinga vi gjer.

 

Evaluere: For å sikre kontinuerleg vekst og utvikling, er det viktig at vi heile tida har fokus på å gjere ting betre. Korleis kan vi gjere noko betre neste gong? Korleis kan vi gjennom dei tiltaka vi set i gong, gje meirverdi til medlemmene våre? 


Medlemssamansetjing

 

 

Serviceavgift

Tal på årsverk            Serviceavgift per år (månad i parentes)*   (NOK, eks. mva) 

0 – 1 **                            1 250 (105)

2 – 4                               2 700 (225)

5 – 10                             4 000 (334)

11 – 30                            6 000 (500)

31 – 50                           9 000 (750)

51 – 75                          15 000 (1 250)

75 – 100                        20 000 (1 667)

101 – 250                      26 500 (2 209)

251 – 500                     39 500 (3 292)

 * Serviceavgift fakturerast årleg
** gjeld også enkeltpersonføretak og andre verksemder utan tilsette

 

Styret

Volda Næringsforum har eit styre sett saman av representantar frå eit breitt lag av medlemmane. Vi er stolte av styret vårt, og saman sikrar vi at stemma di vert høyrd og at vi prioriterer dei sakene du er oppteken av. 

Ordførar og rådmann i Volda Kommune er assosierte medlemmar i styret, men har ikkje røysterett.
Mette Ryste er styreleiar i Volda Næringsforum, medan Lilli Røv er nestleiar. 

 
Mette Ryste.jpg

Mette Ryste
(SpareBanken Møre)

Styreleiar
mette.ryste@sbm.no
Telefon: 481 81 326

 

Øvrige styremedlemmar (2019/2020):

 • Lilli Røv (Globalskolen)

 • Arne Lothe (Sparebank 1 Søre Sunnmøre)

 • Roar Vikene (Adcom Søre Sunnmøre)

 • Jon Heltne (Volda Sentrum AS)

 • Mari Kristine Sæther (Tussa-24)

 • Odd Martin Velsvik (Mesterhus Sunnmøre)

Vara til styret er:

 • Jan Heltne (Kraft Laks)

 • John Abraham Nymark (Interoptikk Nymark)

 • Karsten Olsen (Eurosko Volda)

 
 

Vedtekter

Volda Næringsforum sine vedtekter er tilgjengeleg for alle. Dei kan lastast ned under.